SPLOŠNI POGOJI IN NAVODILA ZA TURISTIČNE ARANŽMAJE

SPLOŠNI POGOJI

I. SPLOŠNA DOLOČILA

Ti splošni pogoji in navodila za potovanje so sestavni del pogodbe oz. napotnice/voucherja, ki jo skleneta INTERCONTI d.o.o. (v nadaljevanju INTERCONTI) oz. pooblaščena agencija in potnik, ki se prijavlja za določen turistični aranžma.

Splošni pogoji veljajo le za paketne turistične aranžmaje , ki jih organizira INTERCONTI, razen v kolikor je izrecno navedeno, da veljajo tudi za prodajo aranžmajev drugih organizatorjev. V primeru, da je v posameznem programu glede katerekoli točke teh Splošnih pogojev in navodil drugače določeno, velja določilo navedeno v programu.

V primeru telefonske prodaje oziroma prodaje po internetu, se šteje, da je potnik sprejel določila teh Splošnih pogojev poslovanja takrat, ko je telefonsko oziroma po internetu naročil turistični aranžma. Z določili splošnih pogojev in navodil se potnik lahko seznani na spletni strani https://www.interconti.si, kjer so posebej označeni in splošno dostopni.

Naročnik oziroma potnik je vsaka oseba, ki je opravila veljavno rezervacijo ali opravila nakup in plačilo turističnega aranžmaja ali druge storitve INTERCONTI in se nanj nanašajo ti Splošni pogoji in navodila za turistične aranžmaje in povezane potovalne aranžmaje.

I.I. SPLOŠNA DOLOČILA ZA POTOVANJA IN IZLETE ZA ZAKLJUČENE SKUPINE

Za zaključene skupine oz. skupine po naročilu veljajo posebni splošni pogoji, ki so na voljo kot priloga v poslovalnici agencije INTERCONTI d.o.o. in so posredovani naročniku naročenega zaključenega potovanja ali izleta skupaj s programom.

II. PRIJAVA

Potnik se lahko prijavi na paketni turistični aranžma , ki ga organizira INTERCONTI, v poslovalnici INTERCONTI-ja ali pooblaščeni agenciji. Potnik se lahko prijavi osebno, po telefonu, preko elektronske pošte ali na spletni strani agencije, kjer izpolni elektronsko prijavnico. Ob prijavi INTERCONTI in potnik skleneta pogodbo, ki je obenem potrdilo o rezervaciji in vsebuje podatke o potnikovem aranžmaju ali pa se sklicuje na podatke oz. pogoje, navedene v programu turističnega aranžmaja.

Ob prijavi je potnik dolžan navesti vse podatke in predložiti dokumente, ki jih zahteva program potovanja, ter plačati akontacijo in stroške prijave. Dokler potnik ne plača vseh navedenih stroškov, prijava ni potrjena.

V primeru, da potnik ob prijavi ne navede pravilnih podatkov, je odgovoren za stroške oz. posledice, nastale zaradi napačnih podatkov.

Prijava potnika je zavezujoča. Od nje lahko odstopi le v skladu z določili o potnikovi odpovedi potovanja (VIII. točka splošnih pogojev).

Za zavezujočo prijavo se poleg izrecne pisne prijave oziroma podpisane pogodbe šteje tudi vsako naročilo, posredovano v ustni ali pisni obliki, ki vsebuje ime in priimek potnika ter ostalih udeležencev, identifikacijo plačilnega instrumenta, plačilo akontacije ali njenega dela, plačilo stroškov prijave ali konkludentno dejanje, ki nakazuje na to, da je potnik posredoval zavezujočo prijavo, ali prijava, ki vsebuje katerega koli izmed navedenih podatkov.

Pogodba se šteje za sklenjeno z dnem pisne potrditve s strani INTERCONTI-ja.

III. CENE

Cene paketnih turističnih aranžmajev so določene s programom potovanja oz. turističnega aranžmaja in veljajo od dneva objave programa.

INTERCONTI si pridržuje pravico do spremembe cen če je prišlo do sprememb v menjalnem tečaju valute ali do spremembe v tarifah prevoznikov, ki vplivajo na ceno potovanja, v skladu z zakonom, ki ureja obligacijska razmerja in predpisi, ki so veljavni v Republiki Sloveniji. O morebitni spremembi cene potovanja INTERCONTI potnika obvesti pisno najkasneje 20 dni pred odhodom.

Če zvišanje dogovorjene cene preseže 8 odstotkov, lahko potnik odstopi od pogodbe, ne da bi moral povrniti škodo in ima pravico dobiti nazaj tisto, kar je plačal organizatorju.

Cene so izražene v EUR.

INTERCONTI lahko v programu priporoči storitve, ki bodo opravljene po želji potnika na kraju samem  in plačane iz strani potnika na kraju samem (fakultativni izleti, najem športne opreme, ipd.). V tem primeru INTERCONTI ne nastopa kot organizator, ne kot posrednik, ampak zgolj informator. Ravno tako Interconti ne more določiti cene, ampak jo stranka sama dogovori na kraju samem. V tem primeru uveljavlja potnik vse reklamacijske zahtevke izključno od izvajalca storitve na kraju samem.

IV. STORITVE, ZAJETE V CENO ARANŽMAJA

Če v programu ni drugače določeno, so v ceno aranžmaja vštete prevozne storitve, hotelske in gostinske storitve, navedene v programu potovanja pa tudi organizacija in vodstvo potovanja ter nezgodno zavarovanje. Če v programu ni drugače določeno, cene posameznega turističnega aranžmaja veljajo na osebo, ob nastanitvi v dvoposteljnih sobah z lastnimi kopalnicami in WC (pri večdnevnih potovanjih). Stroški vizumov ter stroški za lokalne vodnike so v ceno všteti le, če je v programu tako določeno.

V. POSEBNE STORITVE

To so vse tiste storitve, ki v ceno aranžmaja praviloma niso vštete (enoposteljna soba, posebna prehrana, opcijski dodatni izleti …) ali so za njih v programu predvidena doplačila (vizumi, pristojbine …), zato jih potnik plača posebej, razen če ni v programu drugače določeno.

Potnik posreduje želje po dodatnih oz. posebnih storitvah ob prijavi in jih doplača na ceno aranžmaja. Objavljene cene dodatnih oz. posebnih storitev veljajo zgolj v primeru naročila in plačila teh storitev ob naročilu in plačilu osnovnega aranžmaja na prijavnem mestu.

VI. PLAČILO

Za dan plačila se šteje dan, ko potnik izvrši vplačilo v poslovalnici INTERCONTI-ja ali pooblaščene agencije, oz. ko INTERCONTI prejme plačilo na transakcijski račun INTERCONTI-ja.

Ob prijavi je potnik dolžan plačati akontacijo, ki znaša najmanj 30% cene aranžmaja, oziroma toliko, kot je navedeno v programu potovanja. Preostali del plača najkasneje 14 dni pred odhodom, oz. kakor je navedeno v obvestilu o odhodu oz. programu. V primeru, da preostalega dela cene aranžmaja potnik ali njegovo prijavno mesto ne plača v predvidenem roku, se šteje, da je odpovedal aranžma, in smiselno se uporabijo določila o potnikovi odpovedi aranžmaja iz VII. točke teh splošnih pogojev in navodil za turistične aranžmaje.

Pravočasno in pravilno plačana akontacija in stroški prijave jamčijo potniku, pod pogoji, določenimi v teh splošnih pogojih in navodilih za turistične aranžmaje, oziroma pod pogoji, določenimi s posebnimi pogoji poslovanja ali programom, udeležbo oziroma rezervirano mesto na posameznem turističnem aranžmaju oz. potovanju.

Potnik lahko plačilo izvede z bančnim nakazilom.

V primeru da INTERCONTI stranki vrne denar le tega ne more vrniti kot  gotovino.  Vračilo se lahko izvede samo na isti transakcijski račun iz katerega je plačilo prišlo.

Kadar za potnika turistični aranžma rezervira pooblaščena agencija, veljajo vsa določila iz te točke smiselno tudi za pooblaščeno agencijo.

VII. POTNIKOVA ODPOVED ALI SPREMEMBA PAKETNEGA POTOVANJA

Potnik ima pravico do odpovedi sklenjenega paketnega potovanja. To mora storiti v pisni obliki, saj je datum pisne odpovedi osnova za kasnejši obračun stroškov. Ob pisni odpovedi paketnega potovanja ima potnik pravico do povračila stroškov katerih višina je odvisna od časa, v katerem je potnik pisno odpovedal potovanje. V primeru odpovedi se v vrednost aranžmaja v nobenem primeru ne vštevajo prijavnina in stroški zavarovanja odpovedi potovanja.

Če potnik aranžmaja pisno ne odpove pred pričetkom potovanja in ga tudi ne izkoristi, ni upravičen do povračila vplačila.

Višina stroškov, ki si jih zadrži INTERCONTI če potnik odpove potovanje

• od dneva prijave do 46 dni pred dnevom pričetkom potovanja INTERCONTI zadrži - 60% cene aranžmaja
• 45 do 15 dni pred dnevom pričetkom  potovanja INTERCONTI zadrži  - 80% cene aranžmaja
• 14 do 7 dni pred pričetkom potovanja INTERCONTI zadrži  - 90% cene aranžmaja
• 6 dni pred pričetkom potovanja in na dan odhoda INTERCONTI zadrži  - 100% cene aranžmaja
 

Višina stroškov odpovedi paketnega potovalnega aranžmaja/turističnega aranžmaja, kadar INTERCONTI ni organizator aranžmaja, je določena s splošnimi pogoji ali aktom tistega, ki je organizator.

V primeru, da je organizator potovanja druga agencija, in je INTERCONTI d.o.o. prodajalec, veljajo splošni pogoji organizatorja.

Med potovanjem lahko potnik prekine potovanje na svojo željo in s pisno izjavo o prekinitvi. V tem primeru ob vrnitvi nima pravice do povračila stroškov ali kupnine, ne delno ne v celoti.

V kolikor potnik med potovanjem po svoji želji spremeni program oziroma ne potuje po programu, ki je sestavni del pogodbe s INTERCONTI-om, se šteje, da je potnik odstopil od pogodbe med potovanjem. V tem primeru je potnik odgovoren za stroške in škodo, ki jo je s tem povzročil.

V primeru spremembe programa na lastno željo, ali zaradi višje sile, ki jo INTERCONTI ni mogel predvideti ali preprečiti, in za nastanek te višje sile ne obstajajo razlogi na strani INTERCONTI-ja , potnik nima pravice zahtevati kakršne koli odškodnine ali znižanja cene.

Potnik lahko po sklenitvi pogodbe spremeni ime ali število potnikov, namestitev ter datum turističnega aranžmaja, pod pogojem, da je taka sprememba možna brez odpovedi aranžmaja in najkasneje do 8 dni pred odhodom. V kolikor zaradi spremembe iz strani potnika nastanejo dodatni stroški potovanja jih je potnik dolžan plačati.

VIII. ODPOVEDNI RIZIKO

Če potnik ob prijavi predvideva, da morda zaradi določenih okoliščin (ki utegnejo nastopiti pri njem ali v njegovi ožji družini) turističnega aranžmaja ne bo mogel izkoristiti, lahko ob prijavi vplača odpovedni riziko.

Sporazum o odpovednem riziku velja v primeru nepričakovanega poslabšanja zdravstvenega stanja, smrti ali nesreče njega samega ali njegovih ožjih sorodnikov (starši, otroci, zakonski ali izvenzakonski partner) in se lahko uveljavlja le ob predložitvi ustreznega potrdila in glede na zahteve zavarovalnice.

Odpovedni riziko znaša toliko, kot je navedeno v programu potovanja. Oziroma toliko kot ga ob prijavi izračuna INTERCONTI. Odpovedni riziko se obračuna glede na pogoje Zavarovalnice pri kateri se potnik zavaruje za odpovedni riziko.

S programom se lahko  določi,  da odpovedni riziko ni mogoč.

Vsi pogoji glede odpovednega rizika so določeni na zavarovalni polici, ki jo potnik prejme iz strani zavarovalnice.

V primeru, da potnik odpove potovanje, oz. odstopi od pogodbe pa ni vplačal odpovednega rizika, veljajo pogoji določeni v VII. točki teh splošnih pogojev in navodil za turistične aranžmaje.

IX. ODPOVED POTOVANJA ALI SPREMEMBA PROGRAMA S STRANI ORGANIZATORJA

INTERCONTI lahko odpove potovanje najkasneje 20 (dvajset) dni pred predvidenim odhodom za potovanja, ki so daljša od 6 dni, 7 (sedem) dni pred predvidenim odhodom za potovanja, ki traja od dva do šest dni, in 48 ur pred odhodom za potovanja oz. izlete, ki so krajša od dveh dni, če se za potovanje ne prijavi potrebno, v programu turističnega aranžmaja navedeno število potnikov.

INTERCONTI si pridržuje pravico do popolnega ali delnega odstopa od pogodbe, če pred izvajanjem ali med izvajanjem programa nastopijo izredne okoliščine, ki jih ni bilo mogoče pričakovati, odstraniti ali se jim izogniti, za INTERCONTI pa te okoliščine pomenijo utemeljen razlog, da pogodbe ne bi sklenil, če bi obstajale ob sklenitvi pogodbe.

INTERCONTI lahko odpove pogodbo oziroma odstopi od pogodbe in zahteva povrnitev škode od potnika, ki neposredno krši določbe pogodbe, ki jo je sklenil s INTERCONTI-jem, predvsem če se ugotovi, da je potnik namerno sporočil napačne podatke o številu potnikov ali njihovi starosti, oziroma je med potovanjem prišlo do sprememb, potnik pa o tem ni obvestil INTERCONTI-ja.

INTERCONTI si pridržuje pravico do spremembe dneva in časa odhoda oz. do odpovedi potovanja, zaradi spremembe letalskega voznega reda ali nastopa višje sile ter pravico do spremembe smeri potovanja, če se spremenijo pogoji za potovanje (nov vozni red, negotov položaj v državi, kjer je organiziran program, naravne nesreče ali drugi nepredvideni vzroki, na katere INTERCONTI ne more vplivati in za katere ob sklenitvi pogodbe ni mogel vedeti), brez posebne odškodnine in po veljavnih predpisih v potniškem prometu.

INTERCONTI ne more prevzeti odgovornosti za spremembe programa zaradi nastopa kakršnekoli višje sile na katero ni mogel vplivati  in se je pojavila med med potekom potovanja. V teh primerih lahko potnikom zagotovi storitve v spremenjeni obliki, glede na obstoječe možnosti.

Če so te spremembe nepomembne in ne okrnejo programa oziroma njegovega smisla, INTERCONTI ne potrebuje potnikovega soglasja, vendar potnika o spremembi v programu obvesti.

V vseh navedenih primerih organizator ne plačuje nobenih odškodninskih zahtevkov.

V primeru, da INTERCONTI odpove turistični aranžma, ima potnik pravico do celotnega povračila vplačane cene aranžmaja. V primeru odpovedi turističnega potovanja s strani INTERCONTI-ja, potnik nima pravice do povračila stroškov vizuma, potrebnega za vstop v državo, kamor naj bi se potovalo, ali stroškov cepljenj, ki so bili s programom zahtevani.

INTERCONTI ne odgovarja za zamude letal, ladij ali vlakov, kakor tudi ne za spremembe programa, ki bi nastale kot posledica takšnih zamud. Je pa kot skrben gospodar dolžan narediti vse za čim bolj nemoteno nadaljevanje programa ter potniku ponuditi ob nastalih okoliščinah podporo.

V primeru, da stanje na kraju samem INTERCONTI-ju ne dopušča namestitve potnikov v naročenem objektu, lahko INTERCONTI namesti potnika v istem kraju v drug objekt enake kategorije.

X. POTOVALNI DOKUMENTI

Interconti pred prijavo oziroma pričetkom potovanja stranko obvesti o morebitnih zahtevah glede vizumov ali cepljenj za vstop v namenjeno državo . Vizume ali dovoljenja za vstop si potnik lahko priskrbi sam ali pa mu to po naročilu uredi INTERCONTI .

Potnik, ki se prijavlja za potovanje v tujino, mora imeti veljaven individualni potni list, ki je veljaven še najmanj 6 mesecev po dnevu povratka v domovino ali drug veljaven ustrezen osebni dokument, s katerim lahko vstopi v posamezno državo in izpolnjuje iste pogoje .

INTERCONTI  za morebitne zaplete ali prisilno prekinitev potovanja potnika iz tega naslova ne odgovarja.

Zaradi zahtev v mednarodnem potniškem prometu (letalski, ladijski, avtobusni …) je potnik dolžan ob prijavi posredovati vse potrebne podatke o vseh udeležencih potovanja, ki jih prijavlja. Vsi podatki se morajo v celoti ujemati s podatki v uradnih dokumentih, ki so jih udeleženci potovanja dolžni v skladu s predpisi o prestopu državne meje in ustreznimi tujimi zakonodajnimi akti, nositi s seboj. V primeru, da napačni podatki povzročijo zamudo, dodatne stroške ali prekinitev potovanja, odgovarja za vse nastale stroške udeležencem potovanja potnik sam.

Potnik si je dolžan pred potovanjem, oz. do roka, ki je v programu določen, pridobiti vizume za države, v katere potuje in opraviti cepljenja, ki so za te države zahtevana. Če potnik te obveznosti ne izpolni, ravna INTERCONTI po določilih o potnikovi odpovedi potovanja. V primeru, da potniku ureja vizum INTERCONTI, le-ta ne jamči za uspešnost pridobitve vizuma. Stroškov pridobitve vizumov INTERCONTI potniku ne vrača. V primeru zavrnitve vstopa v državo, ali druge ovire, nosi vse stroške potnik sam. Posredovanje INTERCONTI-ja pri pridobitvi vizuma ni všteto v ceni potovanja, ampak se plača posebej. Smatra se, da si potnik ureja vizum sam, kadar INTERCONTI-u ne dostavi za ureditev vizuma potrebnih dokumentov v roku določenem v programu ali ponudbi.

V KOLIKOR SE ZA POTOVANJE VIZUM LAHKO UREDI PREKO INTERNETA OZIROMA JE AMBASDADA ALI PREDSTAVNIŠTVO DRŽAVE V KATERO SE POTUJE V SLOVENIJI – SI JE POTNIK DOLŽAN SAM UREDITI VIZUM OZIROMA DOKUMENTE ZA VSTOP V TO DRŽAVO.

XI. OBVESTILA PRED ODHODOM/POTOVANJEM

Potnik prejme končno obvestilo najkasneje 7 dni pred odhodom. V primeru, da potnik ne prejme končnega obvestila najkasneje 7 dni pred odhodom, naj se oglasi na sedežu potovalne agencije INTERCONTI, pokliče po telefonu oz. obvesti preko elektronske pošte. Škodo, ki bi nastala, ker bi potnik podal nepopoln ali nepravilen naslov za namen izpolnitve napotnice/voucherja ali pogodbe, nosi potnik.

XII. DEVIZNI IN CARINSKI PREDPISI

Potnik, ki potuje v tujino, je dolžan spoštovati vse devizne in carinske predpise. Če mu je zaradi prekrška prepovedano nadaljevanje potovanja, nosi vse posledice in stroške, ki nastanejo pri tem, sam.

XIII. ZDRAVSTVENI PREDPISI

Po predpisih Svetovne zdravstvene organizacije se je za potovanje v določene države potnik dolžan cepiti in si priskrbeti ustrezen dokument. Cepljenje je tudi obvezno, če je tovrsten predpis sprejet po sklenitvi pogodbe o potovanju; to ni opravičljiv razlog za prekinitev pogodbe.  V primeru, da so v programu za potovanje navedena oz. zahtevana določena cepljenja, si mora vsak potnik sam priskrbeti mednarodno potrdilo – rumeno knjižico, z vpisanimi opravljenimi cepljenji. INTERCONTI ne odgovarja za morebitne zaplete ali potnikovo prekinitev potovanja zaradi potnikovega nespoštovanja zdravstvenih predpisov države, v katero vstopa, ali programa, na katerega se je prijavil, kakor tudi ne za stroške, povezane s tem.

Potnik ima pravico do zdravstvene zaščite v domovini v obsegu in na način, ki je določen s predpisi Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije.

Za potovanja v tujino potniki zdravstveno zavarovanje urejajo sami.

V primeru, da potnik ni dodatno zdravstveno zavarovan, pa med potekom potovanja potrebuje nujno medicinsko pomoč, INTERCONTI ni dolžan kriti stroškov, ki pri tem nastanejo.

XIV. PRTLJAGA

Za prevoz prtljage ni odgovoren organizator, agent ali posrednik, ti ne odgovarjajo za uničeno ali izgubljeno prtljago, prav tako tudi ne za krajo prtljage in/ali drugih dragocenosti na poti in v hotelu.

Prevoz prtljage do določene teže, ki jo določa prevoznik, je brezplačen, vsak dodatni kilogram pa doplača potnik sam na kraju samem, v ustrezni valuti oz. po določilih prevoznika. Otroci do 2 let nimajo pravice do brezplačnega prevoza prtljage.

Prijavo izgubljene ali poškodovane prtljage potnik sam naslovi na prevoznika ali hotel. Pri letalskem prevozu je za prtljago odgovorna izključno letalska družba na podlagi predpisov, ki veljajo v mednarodnem letalskem potniškem prometu. V primeru izgube prtljage, potnik izpolni obrazec PIR letalske družbe, ki je opravila prevoz, ter izpolnjenega preda predstavniku letalske družbe, en izvod pa obdrži zase. Na podlagi obrazca mu letalska družba izplača odškodnino, po predpisih, ki veljajo v mednarodnem letalskem potniškem prometu.

INTERCONTI ne odgovarja za krajo ali poškodovanje potnikove prtljage ali drugih osebnih stvari, dragocenosti in dokumentov iz namestitvenih objektov (hotelskih sob, apartmajev …) in prevoznih sredstev (avtobusov, letal, ladij …).

XV. IZGUBA DOKUMENTOV IN POTNIH LISTIN

Če potnik med potovanjem izgubi dokumente ali so mu le-ti ukradeni, so pa nujno potrebni za nadaljevanje potovanja ali za vrnitev v domovino, si potnik na lastne stroške priskrbi nove. Pri urejanju formalnosti v zvezi s tem, se lahko potnik za nasvete in pomoč obrne na vodjo potovanja ali na predstavnika INTERCONTI-ja.

V primeru, da mora potnik zaradi izgube ali kraje dokumentov prekiniti potovanje, ni upravičen do povračila vplačanega potovanja ali povrnitve stroškov.

XVI. INFORMACIJE

Informacije, ki jih dobi potnik na prijavnem mestu obvezujejo INTERCONTI le v okviru ponudbe v programih ali ponudbi. V primeru dvoma se vedno šteje za veljavno: pisna ponudba, pisna informacija ali pisna razlaga.

Fotografije objavljene na internetu in v reklamnih materialih so informativne narave, zato INTERCONTI ne jamči za popolnost ali verodostojnost podatkov ter izgled, kadar tako jamstvo ni izrecno navedeno. 

XVII. TOČNOST PREVOZNIKOV

INTERCONTI ne odgovarja za točnost prevozov v kopenskem, morskem in letalskem prevozu, kadar se le-ti opravljajo z javnimi prevoznimi sredstvi, na rednih ali izrednih potniških prevozih, plovbah in poletih. Odgovornost prevoznikov je ustrezno določena v pogodbi med potnikom in prevoznikom, ki stopi v veljavo z uporabo prevoznega sredstva.

INTERCONTI si pridržuje pravico do spremembe voznega reda, tipov avtobusov, letal ali ladij, prevoznika in smeri poteka poti (vmesni postanki, vrnitev preko drugega kraja, letališča ipd.), ki nastopijo zaradi različnih tehničnih in organizacijskih razlogov. Prav tako lahko pride do zamud, ki so največkrat posledica preobremenjenosti prometnih povezav, stavk in slabega vremena, nanje pa organizator nima vpliva.

Spremembe iz prejšnjega odstavka pri paketnih aranžmajih ne štejejo za spremembo programa potovanja.

Kvaliteta prevoznih sredstev je praviloma, in v kolikor ni drugače navedeno, povprečne kategorije.

XIII. OBVEZNOSTI ORGANIZATORJA

INTERCONTI je dolžan nuditi storitve navedene v programu in skrbeti za pravice in interese potnika, v skladu z dobrimi poslovnimi običaji. To velja za lastne storitve, kot tudi za posredovanje storitev tretjih oseb (hoteli, ogledi, prevozi…).

XIX. REKLAMACIJE OZ. PRITOŽBE

Potnik mora nepravilnosti oziroma pomanjkljivosti grajati na kraju samem, vodniku, neposrednemu izvajalcu storitev, predstavniku oziroma pooblaščeni lokalni agenciji. V primeru, da bi bila po vsebini sodeč reklamacija lahko rešena na kraju samem (na primer pomanjkljiva čistoča sobe, oprema, lega sobe …), potnik pa ni grajal napake na kraju samem in o nepravilnosti ni obvestil zgoraj navedenih oseb, se šteje, da se je potnik strinjal s tako opravljeno storitvijo . Potnik dokazuje reklamiranje v kraju samem z zapisnikom, ki ga sestavi z organizatorjevim predstavnikom oz. vodnikom, ter z materialnimi dokazi (fotografije in podobno), do katerih je prišel v času bivanja.

Potnik lahko vloži reklamacijo pisno najkasneje v roku dveh (2) let po vrnitvi s potovanja. Brez pisne reklamacije INTERCONTI ne obravnava zahtevkov za znižanje cen ter odškodninskih in drugih zahtevkov. Potnik naj pisno reklamacijo pošlje na INTERCONTI d.o.o., Cesta v Mestni log 55, 1000 Ljubljana.

Reklamacija mora biti podpisana, vloži pa jo lahko vsak potnik sam v svojem imenu ali pa za to pisno pooblasti tretjo osebo. Pooblastilo mora biti priloženo reklamaciji sicer INTERCONTI take reklamacije ne bo obravnaval.

Reklamacija mora biti utemeljena, zato naj potnik reklamaciji predloži ustrezne dokaze in/ali ustrezno potrdilo hotelirja, prevoznika oz. druge ustrezne osebe o dejanskem stanju, na podlagi katerega potnik svoj zahtevek uveljavlja.

Agencija ne priznava nobenega izvajalca IRPS kot pristojnega za reševanje morebitnega spora glede potnikovih zahtevkov v zvezi s potovanjem.

Potnikom je pri reševanju spora v primeru spletnih rezervacij lahko v pomoč tudi spletna platforma na naslovu: https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/?event=main.home.show&reload=false.

XX. UPORABA PODATKOV

INTERCONTI vse pridobljene podatke o potnikih brezpogojno varuje in ravna z njimi v skladu z veljavnim ZVOP in Uredbo GDPR. Šteje se, da potnik s sprejemom ponudbe oz. podpisom pogodbe pristaja na uporabo teh podatkov z namenom, da se izpolnijo pogodbene obveznosti. INTERCONTI lahko pridobljene podatke uporablja za namene trženja samo v primeru, da se je potnik s tem strinjal in podal soglasje.

XXI. DAVEK

V cenah aranžmajev je po določilih Zakona o davku na dodano vrednost že vračunan davek na dodano vrednost.

XXII. ZAVAROVANJE INSOLVENTNOSTI

Podatki o veljavnem Garantnem pismu za zavarovanje likvidnostnih težav organizatorja potovanj in podjetij, ki omogočajo povezane potovalne aranžmaje:

Izdajatelj garancije: Zavarovalnica Triglav, d.d., Miklošičeva 19, 1000 Ljubljana

Jamstvo za povračilo vseh plačil, ki so bila izvedena s strani potrošnika ali v njegovem imenu, če posamezne potovalne storitve niso bile izvedene zaradi likvidnostnih težav organizatorja potovanj.

Kontaktni naslov: Zavarovalnica Triglav, d.d. Dunajska cesta 22, 1000 Ljubljana, Enota za odnose s strankami, 

Izdajatelj garancije zagotavlja potrošniku asistenčno storitev v primeru likvidnostnih težav organizatorja potovanj. Šteje se, da ima organizator potovanja likvidnostne težave, kadar postane nesposoben pravočasno izpolnjevati zapadle obveznosti in zaradi tega ne pride do izvedbe potovalnih storitev. Šteje se, da organizator potovanja ni sposoben izpolnjevati zapadlih obveznosti, če na zahtevo subjekta, ki zagotavlja jamstvo v primeru likvidnostnih težav, ne predloži dokazil o plačilu potovalnih storitev v roku 72 ur, če je potrošnik na subjekt, ki zagotavlja jamstvo v primeru likvidnostnih težav, naslovil pisno zahtevo za plačilo iz naslova jamstva v primeru likvidnostnih težav po tem, ko je potrošnik organizatorja potovanja predhodno pozval na izpolnitev obveznosti in organizator potovanja v roku 48 ur od zahtevka potrošnika svoje obveznosti ni izpolnil.

XXIII. POSEBNA DOLOČILA ZAKONA O VARSTVU POTROŠNIKOV

Izvlečki po Zakonu o varstvu potrošnikov – 1, ki se nanašajo na organizacijo turističnih aranžmajev in povezanih potovalnih aranžmajev.

Uporaba: Zakon se nanaša izključno na potrošnike.
Obseg uporabe: Zakon se nanaša na paketne turistične aranžmaje in druge turistične storitve.

Možnost odpovedi potovanja zaradi premajhnega števila prijavljenih udeležencev:
- Najkasneje 20 (dvajset) dni pred predvidenim odhodom za potovanja, ki so daljša od 6 dni, 7 (sedem) dni pred predvidenim odhodom za potovanja, ki traja od dva do šest dni, in 48 ur pred odhodom za potovanja oz. izlete, ki so krajša od dveh dni

Dvig cene – le zaradi sprememb cene goriv, tarif, menjalnih tečajev:
- Stranka obveščena 20 dni pred odhodom, možnost odstopa s strani stranke, če je povečanje višje od 8% vrednosti aranžmaja

Rok za reklamacijo: 2 leti od konca potovanja

Odgovor na reklamacijo: 8 dni po prejemu reklamacije

Menjava stranke na željo stranke: 8 dni pred odhodom, če je možno spremembo urediti – na stroške stranke

XXIV. KONČNA DOLOČILA

V primeru spora med strankami je za vse spore pristojno sodišče, kjer ima kupec stalno prebivališče. Ti splošni pogoji veljajo za vse pogodbe sklenjene od dneva objave predmetne tiskovine.

Splošni pogoji so bili nazadnje posodobljeni 14. junija 2019.

Obrazec standardnih informacij za pogodbe o paketnem potovanju Interconti d.o.o.

Ponujena kombinacija potovalnih storitev je turistični paket v smislu zakona, ki ureja varstvo potrošnikov. Zato boste upravičeni do vseh pravic EU, ki veljajo za turistične pakete. Podjetje Inrterconti d.o.o.  prevzema polno odgovornost za ustrezno izvedbo turističnega paketa v celoti. Poleg tega podjetje  Interconti d.o.o. v skladu z zakonom, ki ureja varstvo potrošnikov, zagotavlja(-jo) jamstvo, da se v primeru njegovih/njihovih likvidnostnih težav povrnejo vaša plačila in zagotovi vaš povratek, kadar turistični paket vključuje prevoz.  Potrošniki prejmejo vse bistvene informacije o turističnem paketu pred sklenitvijo pogodbe o paketnem potovanju. – Za ustrezno izvedbo vseh potovalnih storitev, vključenih v pogodbo, je vedno odgovorno vsaj eno podjetje. – Potrošniki prejmejo telefonsko številko za nujne primere ali podatke o kontaktni točki, prek katere lahko pridejo v stik z organizatorjem potovanja ali potovalno agencijo. – Potrošniki lahko z obvestilom v razumnem roku in ob plačilu morebitnih dodatnih stroškov turistični paket prenesejo na drugo osebo. – Cena turističnega paketa se lahko poveča le, če nastanejo posebni stroški (na primer cene goriva) in če je to izrecno določeno v pogodbi, v nobenem primeru pa ne pozneje kot 20 dni pred začetkom turističnega paketa. Če se cena poviša za več kot 8 odstotkov cene turističnega paketa, lahko potrošnik odstopi od pogodbe. Če si organizator potovanja pridržuje pravico do povišanja cene, ima potrošnik pravico do znižanja cene, če pride do znižanja zadevnih stroškov. – Potrošniki lahko odstopijo od pogodbe brez plačila kakršne koli odstopnine in prejmejo celotno povračilo vseh plačil, če se je znatno spremenil kateri od bistvenih elementov turističnega paketa razen cene. Če podjetje, odgovorno za turistični paket, turistični paket pred njegovim začetkom prekliče, so potrošniki upravičeni do povračila plačil, kadar je to ustrezno, pa tudi do povrnitve škode. – Potrošniki lahko v primeru izrednih okoliščin odstopijo od pogodbe pred začetkom turističnega paketa brez plačila kakršne koli odstopnine, na primer, če v kraju potovanja nastanejo resne varnostne težave, ki bi verjetno vplivale na turistični paket. – Poleg tega potrošniki lahko odstopijo od pogodbe kadar koli pred začetkom turističnega paketa proti plačilu ustrezne in upravičene odstopnine. – Če bistvenih elementov turističnega paketa po njegovem začetku ni mogoče zagotoviti v skladu z dogovorom, je treba potrošniku brez dodatnih stroškov ponuditi primerne nadomestne aranžmaje. Potrošniki lahko brez plačila kakršne koli odstopnine odstopijo od pogodbe, kadar storitve niso izvedene v skladu s pogodbo in to znatno vpliva na izvedbo turističnega paketa ter organizator potovanja težave ne odpravi. – Potrošniki so upravičeni tudi do znižanja cene in povrnitve škode, kadar potovalne storitve niso izvedene ali so neustrezno izvedene. – Če je potrošnik v težavah, mora organizator potovanja zagotoviti pomoč. – Če ima organizator potovanja ali prodajalec potovanja, kadar zagotavlja jamstvo v primeru likvidnostnih težav, likvidnostne težave, se plačila povrnejo. Če ima organizator potovanja ali prodajalec potovanja, kadar zagotavlja jamstvo v primeru likvidnostnih težav,likvidnostne težave po začetku turističnega paketa in je v turistični paket vključen prevoz,se zagotovi povratek potrošnikov. Interconti d.o.o. je jamstvo v primeru likvidnostnih težav zagotovil pri Zavarovalnici Triglav. Če se izvedba storitev zavrne zaradi likvidnostnih težav Interconti d.o.o. , se potrošniki lahko obrnejo na Zavarovalnico Triglav Asistenčni center , Dunajska cesta 22, 1000 Ljubljana, Enota za odnose s strankami, Asistenčno storitveni center. Telefonska za klice iz Slovenije je 080 2864  za klice iz tujine pa +386 2 222 2864.  Zakon , ki ureja varstvo potrošnikov je dostopen na povezavi : www.pisrs.si